Ακολουθία των Tυπικών Θείας Λειτουργίας
Ακολουθία των Tυπικών
Θείας Λειτουργίας
Α' και Β' Στάσις
Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Παρασκευή 6 Μαΐου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Σάββατο 7 Μαΐου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Σάββατο 7 Μαΐου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος β´
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. Καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα.
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Κυριακή 8 Μαΐου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος β´
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. Καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα.
Ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Κυριακή 8 Μαΐου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡσαΐου καὶ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου.
Ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Δευτέρα 9 Μαΐου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡσαΐου καὶ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου.
Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ Ἰσαπόστολοι καὶ Φωτιστὲς τῶν Σλάβων
Τρίτη 10 Μαΐου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, τῶν Ἀποστόλων καὶ φωτιστῶν τῶν Σλάβων.
Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ Ἰσαπόστολοι καὶ Φωτιστὲς τῶν Σλάβων
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, τῶν Ἀποστόλων καὶ φωτιστῶν τῶν Σλάβων.
Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς
Πέμπτη 12 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας
Ἡ Ἁγία Γλυκερία ἡ Μάρτυς
Παρασκευή 13 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας
Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Μάρτυρας ἐν Χίῳ
Σάββατο 14 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ.
Κυριακή του Παραλύτου
Σάββατο 14 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Ἦχος γ´
Έν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.
Κυριακή του Παραλύτου
Κυριακή 15 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Ἦχος γ´
Έν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.
Μεσοπεντηκοστή
Τρίτη 17 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τῇ Τετάρτῃ τοῦ Παραλύτου, τὴν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἑορτάζομεν ἑορτήν.
Μεσοπεντηκοστή
Τετάρτη 18 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τῇ Τετάρτῃ τοῦ Παραλύτου, τὴν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἑορτάζομεν ἑορτήν.
Μετακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ
Πέμπτη 19 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἁγίου Νικολάου
Μετακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ
Παρασκευή 20 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἁγίου Νικολάου
Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι
Παρασκευή 20 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι
Σάββατο 21 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινής)
Σάββατο 21 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Ἦχος δ’
Κυριακῇ Ε’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινής)
Κυριακή 22 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Ἦχος δ’
Κυριακῇ Ε’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.
Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Τρίτη 24 Μαΐου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Μνήμη τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Τετάρτη 25 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Μνήμη τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος
Πέμπτη 26 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος
Παρασκευή 27 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος<br />(Ἁγίας Φωτεινής)
Σάββατο 28 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Κυριακή του Τυφλοῦ
Σάββατο 28 Μαίου 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Ἦχος πλ.α’
Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.
Κυριακή του Τυφλοῦ
Κυριακή 29 Μαίου 2022
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Ἦχος πλ.α’
Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.

Επιστροφη πάνω